Een bestuursrechtelijk probleem afhandelen

Diverse bestuursrechtelijke problemen met de overheid of overheidsorganen zijn aan de orde van de dag. Een belangrijke wet hierbij is de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Hierin staan regels die toezien op de relatie tussen burgers en overheid en hierin wordt bepaald hoe besluiten moeten worden voorbereid. Meerdere beginselen van behoorlijk bestuur spelen in het bestuursrecht een rol.

Het bestuursrecht kent over het algemeen andere rechtsingangen dan het civiele recht. Bezwaarprocedures worden gevoerd bij het orgaan dat het besluit genomen heeft, en er gelden andere termijnen. Wordt er niet tijdig bezwaar of beroep ingesteld, dan krijgt u te maken met de formele rechtskracht. Dit betekent in beginsel dat er niet meer op het genomen besluit teruggekomen kan worden. 

Bestuursrechtelijke zaken:

  • Ten onrechte of teveel ontvangen uitkeringen en de terugvordering daarvan
  • Weigeren van uitkeringen
  • Schenden van de inlichtingenplicht
  • Arbeidsongeschiktheid
  • Bestuurlijke dwangsommen
  • Verontreinigingsvraagstukken
  • Vergunningen
  • Planschade
Maak een afspraak