Het afhandelen of verhoeden van een faillissement

Een faillissement heeft ingrijpende gevolgen voor zowel particulier als ondernemer. Wanneer een ondernemer failliet gaat, dan zal de curator in de regel de arbeidsovereenkomst opzeggen. Is er sprake van een huurovereenkomst en gaat de huurder failliet, dan kan zowel de curator als de verhuurder de overeenkomst opzeggen.

De voorfase, dus de fase voordat een faillissement uitgesproken wordt, is van groot belang om wellicht een faillissement te voorkomen. Een goed advies of een goede begeleiding in deze fase is dus erg belangrijk.

Een faillissement voorkomen

Voordat u als particulier failliet verklaard kunt worden, zijn er nog wel mogelijkheden om dat te voorkomen. U kunt denken aan het bereiken van een schuldsaneringsregeling buiten rechte of het uiteindelijk gebruik maken van de WSNP - de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. 

Een faillissementsaanvraag, wat nu?

Heeft u te maken met een faillissementsaanvraag? Dan dient bekeken te worden of voldaan wordt aan het wettelijke vereiste van pluraliteit van schuldeisers en of er toch niet een bepaalde regeling mogelijk is.

Gaat de werkgever failliet, dan komen leerstukken als bijvoorbeeld bestuurdersaansprakelijkheid en betalingsonmacht op om bestudeerd te worden.

U kunt ook met de belastingdienst te maken krijgen, daar de fiscus het zogenaamde fiscale bodemrecht kan uitoefenen. Dat is echter geen vrijbrief voor de fiscus om alles wat hij tegenkomt zich toe te eigenen. Ook de fiscus is gebonden aan regels die het fiscale bodemrecht beperken of zelfs verhinderen dat het uitgeoefend wordt.

Rechten en plichten bij een faillissement

Vergeet niet dat een faillissement allerlei verplichtingen met zich meebrengt. De curator zal er scherp op toezien dat mogelijke vermogensbestanddelen in de failliete boedel vallen en dus niet aan u zullen toekomen. Maar een curator kan ook zijn boekje te buiten gaan en daarop aangesproken worden. 

Maak een afspraak